×

×

1215 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male உவி - uvi
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவிகன் - uvikaṉ
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவிசின் - uviciṉ
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவியன் - uviyaṉ
பொருள்: மகிழ்ச்சி