×

×

2 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Female ஔவை - auvai
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female ஔவையார் (முதலாம்) - auvaiyār (mutalām)
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்