×

×

தீக்கொழுந்து- tīkkoḻuntu

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):