×

×

வேங்கடம்‌- vēṅkaṭam‌

Male ஆண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):