×

×

வையைத்துறைவன்‌- vaiyaittuṟaivaṉ‌

Male ஆண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):