×

×

மொழிக்கலம்- moḻikkalam

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):