×

×

ஞாயிற்றுக்கதிர்- ñāyiṟṟukkatir

Male ஆண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):