×

×

ஆக்மிகா- ākmikā

Female பெண் 0  
பொருள்: கண்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):