×

×

எஃகியா- eḥkiyā

Female பெண் 0  
பொருள்: கருவி
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):