×

×

சிறகியா- ciṟakiyā

Female பெண் 0  
பொருள்: சிறகு
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):