×

×

யாணதி- yāṇati

Female பெண் 0  
பொருள்: செல்வம்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):