×

×

வகுளினி- vakuḷiṉi

Female பெண் 0  
பொருள்: மலர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):