×

×

வசிகா- vacikā

Female பெண் 0  
பொருள்: கூர்மை
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):