×

×

சேண்மா- cēṇmā

Male ஆண் 0  
பொருள்: உயர்ச்சி
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):