×

×

தீகன்- tīkaṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: நெருப்பு
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):