×

×

தூசின்- tūciṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: வலிமை
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):