×

×

தூணிசின்- tūṇiciṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: கூர்மை
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):