×

×

தூணிதில்- tūṇitil

Male ஆண் 0  
பொருள்: கூர்மை
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):