×

×

தைகன்- taikaṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: குளிர்ச்சி
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):