×

×

தைந்தா- taintā

Male ஆண் 0  
பொருள்: குளிர்ச்சி
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):