×

×

நீகன்- nīkaṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: நீளம்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):