×

×

வேகன்- vēkaṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: வெப்பம்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):