×

×

வைற்றா- vaiṟṟā

Male ஆண் 0  
பொருள்: நிலம்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):