×

×

உணர்வம்மை- uṇarvam'mai

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):