×

×

உணர்வினியாள்- uṇarviṉiyāḷ

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):