×

×

அண்டர் நடும் கல்லினார்- aṇṭar naṭum kalliṉār

Male ஆண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):