×

×

ஆவூர் கிழார் மகனார் கண்ணனார்- āvūr kiḻār makaṉār kaṇṇaṉār

Male ஆண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):