×

×

ஔவையார் (முதலாம்)- auvaiyār (mutalām)

Female பெண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):