×

×

கிடங்கில் காவிதிப் பெருங்கொற்றனார்- kiṭaṅkil kāvitip peruṅkoṟṟaṉār

Male ஆண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):