×

×

கிடங்கில் குலபதி நக்கண்ணனார்- kiṭaṅkil kulapati nakkaṇṇaṉār

Male ஆண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):