×

×

தொடித்தலை விழுத்தண்டினார்- toṭittalai viḻuttaṇṭiṉār

Male ஆண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):