×

×

குட(ம்- kuṭa(m

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):