×

×

சிட்டம்மா- ciṭṭam'mā

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):