×

×

64 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Female அஞ்சி - añci
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female அஞ்சில் அஞ்சியார் - añcil añciyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female அழிசி - aḻici
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female ஆதிமந்தி - ātimanti
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female ஆதிமந்தியார் - ātimantiyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female ஆத்திரை - āttirai
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female இளவெயினி - iḷaveyiṉi
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்