×

×

1215 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male உவத்தம் - uvattam
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவந்தா - uvantā
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவந்தில் - uvantil
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவமன் - uvamaṉ
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவமர் - uvamar
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவமா - uvamā
பொருள்: மகிழ்ச்சி
Male உவமி - uvami
பொருள்: மகிழ்ச்சி