×

×

642 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male சாகலாசனார் - cākalācaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male சாகலாசன் - cākalācaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male சாண்டிலியன் - cāṇṭiliyaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male சாதேவன் - cātēvaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male சாத்தந்தை - cāttantai
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male சாத்தந்தையார் - cāttantaiyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male சாத்தனார் - cāttaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்