×

×

வாரிக்கையன்- Vārikkaiyaṉ

Male ஆண் 0  
பொருள்: வேள்பாரியின் தோழன்
விளக்கம்:வேள்பாரியின் தோழன்

கருத்துக்கள்(0):