×

×

பாண்டிய இளவல்- Pāṇṭiya iḷaval

Male ஆண் 1  
பொருள்: பொன்னியின் செல்வன் கதைமாந்தர்களின் ஒருவன்
விளக்கம்:பொன்னியின் செல்வன் கதைமாந்தர்களின் ஒருவன்

கருத்துக்கள்(0):