×

×

அதிகன்- Athikan

Male ஆண் 0  
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
விளக்கம்:சங்கத்தமிழ் பெயர்

கருத்துக்கள்(3):

 • N

  Raj kumar

  நல்ல பெயர்

 • N

  Prabhu Pathi

  அதிகன் அர்த்தம்

 • N

  Prabhu Pathi

  அதிகன் அர்த்தம் என்ன