×

×

வெங்கதிர்- veṅkatir

Female பெண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):