×

×

உவரியா- uvariyā

Female பெண் 0  
பொருள்: நீர்
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):