×

×

உவலிமா- uvalimā

Female பெண் 0  
பொருள்: இலை
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):