×

×

கைவீறைண்- kaivīṟaiṇ

Male ஆண் 0  
பொருள்:
விளக்கம்:

கருத்துக்கள்(0):