×

×

752 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male அதியன் - Athiyan
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அதியன் - atiyaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அந்துவன் - antuvaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அம்மள்ளனார் - am'maḷḷaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அம்மள்ளன் - am'maḷḷaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அம்மூவனார் - am'mūvaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அம்மூவன் - am'mūvaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அம்மெய்யன் - am'meyyaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்