×

×

752 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male அரிசில் கிழார் - aricil kiḻār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அல்லங்கீரனார் - allaṅkīraṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male அல்லங்கீரன் - allaṅkīraṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female அழிசி - aḻici
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male ஆதன் - ātaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female ஆதிமந்தி - ātimanti
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்