×

×

752 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Female ஆதிமந்தியார் - ātimantiyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male ஆத்திரேயன் - āttirēyaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Female ஆத்திரை - āttirai
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male ஆலத்தூர் கிழார் - ālattūr kiḻār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்