×

×

752 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male ஆவியார் - āviyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male ஆவூர் கிழார் - āvūr kiḻār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இடைக்காடனார் - iṭaikkāṭaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இடைக்காடன் - iṭaikkāṭaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்