×

×

752 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male இறையனார் - iṟaiyaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இறையன் - iṟaiyaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங் கண்ணனார் - iḷaṅ kaṇṇaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங்கடுங்கோ - iḷaṅkaṭuṅkō
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங்கண்ணன் - iḷaṅkaṇṇaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங்கீரந்தை - iḷaṅkīrantai
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங்கீரந்தையார் - iḷaṅkīrantaiyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங்கீரனார் - iḷaṅkīraṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங்கீரன் - iḷaṅkīraṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male இளங்கௌசிகனார் - iḷaṅkaucikaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்