×

×

752 பெயர்கள் கிடைத்துள்ளது

பாலினம் கொண்டு தேட பெண் ஆண்
Male வெளியன் - veḷiyaṉ
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male வெள்ளாடியனார் - veḷḷāṭiyaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male வெள்ளிவீதியார் - veḷḷivītiyār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male வெள்ளை மாறனார் - veḷḷai māṟaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்
Male வேட்டகண்ணனார் - vēṭṭakaṇṇaṉār
பொருள்: சங்கத்தமிழ் பெயர்